Spoštovane učiteljice in učitelji joge, kot predsednik Joga federacije Slovenije (JFS) vas z veseljem obveščam, da je dveletno prizadevanje članov JFS obrodilo zelo pozitivne sadove na področju statusa joge v Sloveniji.

Strokovni svet RS za šport je podal pisno tolmačenje svojega sklepa 26/345 v zvezi z:

  1. veljavnostjo obstoječih in bodočih diplom za učitelje joge
  2. razliko med tistimi organizacijami, ki imajo potrjen svoj program usposabljanja po Zakonu o športu in ostalimi organizacijami

V Sloveniji se je dogajanje okoli pravnega položaja joge in predvsem učiteljev joge sprožilo s sklepom Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, ki je na 16. seji dne 13.5.2014 pod točko 6., brez predhodne najave ali posveta z osebami, ki izvajajo ali učijo jogo v RS, sprejel sklep, da se razveljavi predhodno veljavni sklep strokovnega sveta RS za šport sprejet na 6. seji dne 26.4.2006, ki je govoril o tem, da joga ni šport za katerega velja 26. člen Zakona o športu, v katerem se navaja, da morajo imeti strokovni delavci v športu ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenost.

Hkrati je Strokovni svet RS za šport potrdil Zvezi joga društev Slovenije (JVŽ) programe usposabljanj za Vaditelj joge, Inštruktor joge in Učitelj joge, za obdobje 13.5.2014 do 13.5.2018.

S tem so se takoj sprožila vprašanja ali to pomeni, da bodo v Sloveniji vsi učitelji joge morali imeti potrjeno usposobljenost po športnih programih in se podrediti posameznemu nosilcu programa športnega usposabljanja, ki ima s strani Strokovnega sveta RS za šport potrjen program usposabljanja. V tem času je imela potrjen program športnega usposabljanja samo Zveza joga društev Slovenije (JVŽ) in kasneje je bil potrjen tudi športni program Iyengar joga združenja. Nihče drug ni pridobil potrjenega programa športnega usposabljanja na področju joge in po naših informacijah novi programi na področju joge tudi ne bodo potrjeni.

Zaradi našega protesta in peticije Joga ni šport se je Strokovni svet RS za šport odzval in dne 7.12.2015 sprejel: SKLEP 26/345: Za področja joge, ki imajo v skladu s 1. točko prvega odstavka 16. člena Zakona o športu veljaven program usposabljanj – velja 26. člen Zakona o športu, ki določa, da morajo imeti strokovni delavci v športu ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost.

Ta sklep sicer pomeni, da 26. člen Zakona o športu velja samo za programe joge, ki imajo potrjen svoj program usposabljanja po Zakonu o športu.

Vseeno pa sedanja ureditev povzroča nerazumevanje glede usposabljanja učiteljev joge in veljavnosti diplom učiteljev. Neuradne odgovore podajajo različni učitelji joge, društva in združenja joge ter s tem vnašajo zmedo, saj trdijo, da bodo diplome učiteljev joge neveljavne v kolikor ne bodo potrjene po njihovih programih.

Na našo prošnjo je Strokovni svet RS za šport dne 15.2.2017 podal pisno tolmačenje sklepa 26/345, da sprejeti sklep ne posega v veljavnost diplom in certifikatov učiteljev joge, ki so se izobraževali ali se izobražujejo po programih, ki niso vključeni v programe usposabljanj po Zakonu o športu in Pravilih o usposabljanju strokovnih delavcev v športu!

Torej so vse trditve in zapisi, ki jih podajajo različna združenja, društva in učitelji joge, ki trdijo, da bodo diplome učiteljev joge neveljavne v kolikor ne bodo potrjene po njihovih programih, neresnične, zavajajoče in lažne.

Sprejeti sklep Strokovnega sveta RS za šport ne posega v obstoječo veljavnost diplom in certifikatov učiteljev joge, ki so se izobraževali ali se izobražujejo po programih, ki niso vključeni v programe usposabljanj po Zakonu o športu in Pravilih o usposabljanju strokovnih delavcev v športu!

Prav tako pričakujemo, da bo v kratkem rešen problem registracije dejavnosti poučevanja joge na ustrezen način, bodisi, da registracija poučevanja joge pod šifro 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije ne pomeni obveze pridobiti usposobljenost po programih športnega usposabljanja, oziroma, da bo registracija poučevanja joge možna tudi pod drugo šifro npr. 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, ali katero drugo.

Na kratko:

  • Vaše diplome ostajajo veljavne in bodo veljale tudi v prihodnje (če niste vključeni v športne programe),

  • Kot pravna oseba boste imeli možnost registracije svojega podjetja pod drugo registracijsko številko,

  • Jogi so se odprla nova vrata oz. nastale so nove možnosti za razvoj joge v Sloveniji,

  • Če želite sodelovati pri postavljanju novih temeljev joge v Sloveniji, ste vabljeni, da se nam pridružite,

  • Če imate še kakšno vprašanje nas lahko kontaktirate e-mail: info@jogafederacija.si.

Namaste!

Tomaž Avsenik, predsednik Joga Federacije Slovenije


ODGOVOR MIZS GLEDE VELJAVNOSTI DIPLOM UČITELJEV JOGE: